• FUNDACJA
 • Statut Fundacji

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Fundacja nosi nazwę VETERINARY FOUNDATION POLAND i jest zwana w dalszej części statutu Fundacją.
 2. Fundacja ustanowiona przez Fundatorkę, Karolinę Figiel aktem notarialnym podpisanym w kancelarii notarialnej notariusza Grzegorza Mikołajczuka w Gorzowie Wlkp., dnia 04 grudnia 2018r.
 3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz.U. z 1991 nr 46 poz. 203 z późn. zm.), ustawy „o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) niniejszego statutu.
 4. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 5. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 6. Fundacja jest apolityczna, samorządna, o charakterze instytucji pożytku publicznego

§2

Siedzibą fundacji jest lokal przy ul. Mickiewicza 8, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie

§3

 1. Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z przepisami prawa i niniejszego statutu.
 2. Fundacja może udzielać pełnomocnictw osobom fizycznym i prawnym do jej reprezentowania zarówno w Rzeczpospolitej Polskiej jak i za granicą.

§4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Środowiska.

§5

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe, i przyznawać je wraz z innymi nagrodami lub wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej – zasłużonym dla Fundacji.
 2. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę, może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz stosować nazwę w innych obcych językach.

§6

 1. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może tworzyć biura, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, klastry, jednostki terenowe, a także powoływać spółki. Fundacja może tworzyć także podmioty ekonomii społecznej oraz przystępować do podmiotów ekonomii społecznej.
 2. Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji.
 3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
 4. Do prowadzenia swych spraw oraz w celach wynikających ze Statutu, Fundacja może zatrudniać pracowników. Zasady zatrudniania pracowników określa Zarząd w Regulaminie przy poszanowaniu przepisów szczegółowych.
 5. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§7

 1. Celem Fundacji jest:
  • udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i organizacyjnej w kraju i za granicą w zakresie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
  • promocja zdrowia ludzi i zwierząt, ochrony praw zwierząt, a także edukacji medyczna, weterynaryjna i ekologiczna na świecie
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  • wspieranie finansowe i rzeczowe placówek, instytucji, organizacji, stowarzyszeń, fundacji, samorządów oraz innych jednostek organizacyjnych oraz osób, których zadaniem jest ratowanie i ochrona zdrowia ludzi i zwierząt o których mowa w § 7.1, w zakresie mieszącym się w celach Fundacji,
  • organizowanie wyjazdów szkoleniowych dla studentów i osób zawodowo zajmujących się ochroną zdrowia ludzi i zwierząt celem pogłębiania ich wiedzy,
  • zakup sprzętu medycznego, urządzeń i materiałów mających służyć ratowaniu życia i leczeniu chorych ludzi oraz zwierząt oraz bezpłatne przekazywanie ich lub wypożyczanie podmiotom i osobom zajmującym się ochroną zdrowia ludzi i zwierząt na świecie,
  • gromadzenie i analiza danych medycznych (w tym weterynaryjnych) związanych z działaniami Fundacji oraz prezentowanie ich w kraju i zagranicą,
  • edukację osób zawodowo związanych z weterynarią i ochroną zwierząt, w tym organizowanie szkoleń i praktyk dla uczestników z kraju i ze świata,
  • działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,
  • występowanie z inicjatywami w zakresie zmiany przepisów prawnych, dotyczących ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, ochrony praw zwierząt oraz poprzez współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych w tej tematyce,
  • działalność na rzecz integracji i zawodowej i społecznej osób wykluczonych społecznie.
  • działania na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego w kraju i na świecie,
  • ochronę i promocję zdrowia,
  • promocję ekologii oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
  • promocję i organizację wolontariatu,
  • działalność charytatywną,
  • tworzenie materiałów informacyjnych i edukacyjnych oraz współpracę z mediami mającą na celu zwrócenie uwagi na problemy medycyny i weterynarii w innych częściach świata,
  • organizowanie i prowadzenie działań m.in. takich jak seminaria, konsultacje, pogadanki, szkolenia, warsztaty, wykłady, zgodnych z celami fundacji,
  • działalność wydawniczą i prowadzenie serwisów, stron i portali internetowych,
  • wspieranie inicjatyw i projektów zewnętrznych zgodnych z celami Fundacji,
  • współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, w kraju i za granicą zainteresowanymi realizacją celów Fundacji,
  • współpracę z placówkami oświatowymi, edukacyjnymi i kulturalnymi i organizacjami społecznymi, w kraju i za granicą,
  • współpracę z mediami publicznymi i komercyjnymi w zakresie działań zmierzających do realizacji celów Fundacji,
  • organizację i przeprowadzanie konkursów, plebiscytów, wyłaniających najciekawsze inicjatywy w zakresie misji Fundacji,
  • organizację i inicjowanie akcji społecznych,
  • wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz konsultacje merytoryczne, związane z programami i projektami Fundacji,
  • występowanie z inicjatywami w zakresie zmiany przepisów prawnych, dotyczących weterynarii, ochrony praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych w tej tematyce.
 3. Fundacja realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.
 4. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 5. Działania powyższe Fundacja prowadzi w oparciu o pomoc osób, instytucji, organizacji (krajowych i zagranicznych), a także organów państwowych, samorządowych, kościelnych i innych.
 6. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, merytorycznego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł, a także przekazania darowizny rzeczowej i pieniężnej.
 7. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkowsko w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne.
 8. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa

§9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§10

 1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorkę w wysokości 500 złotych (pięćset złotych), przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.
 2. W ramach Funduszu Założycielskiego 500 złotych (słownie: pięćset złotych) w formie pieniężnej przeznaczone jest na działalność statutową Fundacji.
 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§11

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  • darowizn, spadków i zapisów,
  • subwencji osób prawnych,
  • ze zbiórek i imprez publicznych, sponsoringu i akcji promocyjnych,
  • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
  • odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
  • programów Unii Europejskiej i innych organizacji europejskich i międzynarodowych,
  • grantów badawczych,
  • dotacji instytucji publicznych,
  • aukcji internetowych,
  • przychodów z działalności odpłatnej,
  • innych działań prawem dopuszczalnych.
 2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych, we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 3. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§12

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

ORGANY FUNDACJI

§13

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

§14

 1. Zarząd składa się z 3 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa oraz Członka Zarządu
 2. Skład Zarządu, powołuje Fundatorka drogą uchwałą na czas nieokreślony.
 3. Na mocy statutu w skład Zarządu Fundacji wchodzi Fundatorka, pełniąc w nim rolę Prezesa Zarządu.
 4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, który spotyka się minimum raz na pół roku.
 5. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 6. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
  • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,
  • śmierci,
  • utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 7. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
  • choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
  • nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
  • istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
  • zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.
 8. W sytuacji wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie Fundacji lub odwołania jednego z Członków Zarządu, zgodnie z pkt. 6-7 §14 Fundatorka drogą uchwały powołuje nowego Członka Zarządu.

§15

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. Zakres umocowania, obowiązki pełnomocnika i jego uprawnienia, dla ważności pełnomocnictwa, muszą zostać potwierdzone notarialnie.

§16

  Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 • kierowanie i organizowanie działalności statutowej Fundacji,
 • opracowywanie i realizowanie programów merytorycznych Fundacji,
 • uchwalanie planów działania Fundacji, w tym planów finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • zatrudnianie pracowników Fundacji i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia, wysokości i limitów wynagrodzeń pracowników Fundacji i członków Zarządu, w tym kadry zarządzającej,
 • prowadzenie rachunkowości Fundacji,
 • prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie decyzji z nią związanych,
 • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • uchwalanie regulaminów, powoływanie i rozwiązywanie innych ciał konsultacyjno-doradczych, w tym ciał konsultacyjno-doradczych z udziałem pracowników lub innych interesariuszy celem zapewnienia demokratycznego zarządzania,
 • wyrażenie zgody na przystąpienie Fundacji do innych podmiotów w charakterze członka,
 • podejmowanie innych, zgodnych ze Statutem, działań koniecznych dla sprawnej, bieżącej działalności Fundacji.

§17

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na zgłoszony na piśmie wniosek każdego członka Zarządu przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, w taki sposób, aby można było potwierdzić otrzymanie zawiadomienia oraz je utrwalić, a w przypadku braku takiej możliwości, listem poleconym doręczonym co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem
 3. O posiedzeniu Zarządu muszą być skutecznie powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. W przypadku kwestii spornych decyduje głos Prezesa Zarządu. Tryb działania Zarządu określa uchwalony przez niego regulamin.
 5. Zarząd może się komunikować pomiędzy sobą drogą mailową
 6. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów

§18

  Do kompetencji Fundatorki należy:
 • powołanie i odwołanie Członków Zarządu,
 • podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, w tym w zakresie celów Fundacji,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
 • podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§19

 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych, uprawniony jest każdy z Członków Zarządu działający samodzielnie.
 2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie.
 3. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować każdy z Członków Zarządu działający samodzielnie.

ZMIANA STATUTU

§20

Zmian w statucie Fundacji, w tym w zakresie jego celów dokonuje Fundatorka. Zmiana statutu dotycząca celu Fundacji może polegać na poszerzeniu, lub uzupełnieniu celu bez naruszenia jego istotnych założeń.

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje fundatorka.
 3. Likwidacja Fundacji następuje na postawie decyzji fundatorki.
 4. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele tożsame z celami Fundacji, a w szczególności na rzecz osób, podmiotów, organizacji, szkół lub uczelni realizujących cele zbieżne lub tożsame z celami Fundacji.
 5. W wypadku śmierci Fundatorki, przewidziane w niniejszym statucie kompetencje Fundatorki realizuje Rada Fundacyjna złożona ze spadkobierców Fundatorki bądź wskazanych przez nią w testamencie osób. Rada Fundacyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów osób pełnoletnich obecnych na spotkaniu.
 6. Statut został uchwalony przez Fundatorkę w dniu 6 grudnia 2018r. w Barlinku
 7. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd

NASZE ZBIÓRKI